Política de privadesa

Mitjançant aquest avís, LLEIDANETWORKS SERVEIS TELEMÀTICS, SA (des d'ara Lleida.net) informa els usuaris del lloc secret.lleida.net, en compliment de l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD). sobre la seva política de protecció de dades personals, amb la finalitat que aquests decideixin de forma expressa, lliure i voluntària, si desitgen facilitar les dades personals que li són sol·licitades en el lloc web per a la prestació dels seus serveis.

També s'informa als usuaris de la incorporació de les dades a fitxers, el titular i responsable és Lleida.net. duent a terme un tractament informatitzat amb la finalitat de cursar la seva sol·licitud i, si escau, remetre-li informació sobre les activitats de Lleida.net que puguin resultar del seu interès, per la qual cosa Lleida.net sol·licita el seu consentiment, incloses les comunicacions enviades per sistemes de trucades automàtiques a través de serveis de telecomunicacions sense intervenció humana: missatges SMS i correu electrònic.

Llevat que específicament s'estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides en els formularis. En el cas de no subministrar totes les dades estimades com a necessàries, Lleida.net podrà, depenent del cas, no cursar la concreta sol·licitud que s'efectuï.

L'usuari haurà d'omplir els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, responent dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de l'emplenament defectuós dels formularis amb dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

Lleida.net ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals exigits en la legislació vigent de protecció de dades, instal·lant les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i altres riscos possibles.

Igualment, Lleida.net es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los, i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment de l' estat de la tecnologia.

L'usuari o persona que el representi podrà exercitar en qualsevol moment el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, oposició d'acord amb el que estableix la LOPD i altra normativa aplicable a l'efecte, dirigint una comunicació escrita i / o electrònica a l'adreça gdpr@Lleida.net o Lleida.net, amb adreça al Parc de Gardeny (PCiTAL), Edifici H1, Planta 2B, 25003 Lleida, en la qual s'acrediti la identitat de l'usuari.

En cas que l'empresa prestés algun tipus de servei especial en el qual determini unes previsions específiques diferents a aquestes, pel que fa a la protecció de dades, tindrà primacia l'aplicació de les normes particulars indicades per a aquest servei en particular per damunt de les presents, en cas d'incongruència.

Lleida.net es reserva el dret a modificar la present política, informant prèviament als usuaris dels canvis que en ella s'introdueixin. .

BAIXA: Si no desitja rebre més correus electrònics comercials pot sol·licitar-ho per correu electrònic a l'adreça bajas@Lleida.net

Dades relatives als propis clients

La LOPD estableix garanties de protecció de les dades personals dels clients / usuaris dels serveis prestats per Lleida.net. Les dades personals que es recullen són els necessaris per a la prestació dels serveis i la seva facturació i gestió administrativa, com ara i als efectes de numeració: nom i cognoms, DNI, adreça postal, adreça electrònica, dades bancàries.

En aquest sentit, Lleida.net garanteix als seus usuaris / clients que tractarà les seves dades personals d'acord amb els següents principis:
- Informació: Lleida.net informarà els seus usuaris sobre el tractament de les seves dades personals en el moment de la formalització del contracte de prestació de serveis. amb indicació de les finalitats d'aquest tractament, previsió de cessió dels mateixos i indicació de com exercir els drets d'accés, rectificació i cancel·lació.
- Qualitat: Lleida.net va a tractar les seves dades només d'acord amb les finalitats inherents als serveis prestats i a la facturació dels mateixos, així com per a la tramesa d'informació comercial dels serveis de Lleida.net. Així mateix, es prevaldrà que les dades recollides siguin adequades, pertinents i no excessives en relació amb la finalitat per a la qual van ser recollides.
- Comunicació: Les seves dades personals no seran cedits per part de Lleida.net sense el seu consentiment amb excepció d'aquells previstos per llei, ja sigui per requeriment de les autoritats o bé perquè aquesta cessió sigui necessària per al compliment de les seves obligacions d'administració dels serveis .
Seguretat: Les mesures de seguretat exigides per llei, especialment el que disposa el Reial Decret 1720/2007 pel qual s'aprova el Reglament de Desenvolupament de la Llei Orgànica sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, seran ateses per part de Lleida.net al desenvolupament de la prestació dels seus serveis, amb especial atenció a l'accés als sistemes mitjançant controls d'accés, la delimitació d'aquest accés en relació a compliment de les funcions del personal i l'establiment de còpies de seguretat i recuperació